Tiếng Việt online

Học tiếng Việt online miễn phí !

Basic Vietnamese

Homonyms in Vietnamese

Homonyms in Vietnamese

One of the hardest things when learning Vietnamese vocabulary is learning homonyms. To help you understand more about the homonyms in Vietnamese as well as catch the right meaning of each word, in this post, Tiếng Việt online will introduce to you the lesson: Homonyms in Vietnamese.

What are homonyms?

Homonyms are words with the same pronunciation or the same structure of sound system. However, the meaning of each word is completely different. Homonyms appear in Vietnamese a lot and is often used in speaking.

Homonymous word

This group includes words that have the same word type (noun, verb, adjective).

Example :

Con đường này thật rộng! (từ đường diễn tả nơi đi lại được tạo ra để nối các địa điểm với nhau)
This road is wide! (“đường” in this example describes travel places made to connect locations)

Cà phê bạn nên cho thêm đường. (từ đường này là thể hiện chất kết tinh có vị ngọt được làm từ mía, củ cải,…)
You should add sugar to coffee. (“đường” in this example is a seasoning)

Tìm đường tiến thân.  (từ đường này lại thể hiện bước đi của sự nghiệp, công việc)
Find a way forward. (“đường” in this example describes the steps of your career)

All the words “đường” used above are nouns, but the meaning of each sentence using one of the noun “đường” is completely different.

Homonymous word and grammar

This group includes words that have different word type.

Example :

-Nam câu cá ở hồ. Từ câu ở đây được sử dụng là động từ và nó diễn tả một hình thức săn bắt cá.
-He is fishing at the lake. “Câu” in this example is a verb describing the meaning “to fish”)

-Bạn còn chưa nói hết câu mà. Từ câu này lại là một danh từ và thể hiện lời nói do từ tạo thành phát ra từ miệng.
You haven’t finished saying the whole sentence yet. “Câu” in this example is a noun describing the meaning “sentence”

Homonymous sound

The homonyms involved in this group can vary in level, size, type of words, etc.

Example :

Cốc nước cam để trên bàn. Từ này là danh từ về một vật dùng để uống nước được làm từ thủy tinh hoặc nhựa.
-The cup of orange juice is on the table. “Cốc” in this example is a noun describing the meaning “cup”

-Mai bị cốc vào đầu đau điếng. Từ này là tính từ diễn tả hành động gõ vào đầu bằng đầu ngón tay gập lại.
-Mai was rap on her head. “Cốc” in this example is a verb describing the meaning “to rap someone’s head with one’s knuckles”

Some common homonyms in Vietnamese

-Sao : sao trên trời, vì sao lại làm như vậy?, đi sao giấy khai sinh.
-Sao : Stars in the sky; why did you do that?; to copy the birth certificate.

-Khách : đây là khách sạn, nhà có khách, cười khanh khách, khách mua hàng.
-Khách : This is a hotel; we have houseguests; to burst out laughing; customer.

-Đồng : tượng đúc bằng đồng (kim loại), đồng đô la (tiền tệ), đồng lúa xanh.
-Đồng : bronze statue (metal), dollars (currency), green rice field.

-Đá : cầu thủ đá bóng, nước chanh đá (nước đóng băng), dãy núi đá (chất rắn từ thiên nhiên).
-Đá : soccer player, iced lemonade (frozen water), rocky mountain range (natural solids).

-Hoa : bông hoa hồng, hoa hậu, pháo hoa, chữ in hoa, hoa tay.
-Hoa : rose, miss, firework, capital letters, handicraft.

-Lợi : răng lợi, lợi ích, hưởng lợi.
-Lợi : gums, benefits.

-Đường kính : đường kính để ăn, đường kính hình tròn.
-Đường kính : sugar, diameter of circle.

-Cây : cây cam, cây văn nghệ, cây vàng.
-Cây : orange tree, a person who excels in music activities, gold ounce

Above is: Homonyms in Vietnamese. In Vietnamese, homonyms are very rich, so you need to study this lesson carefully. Wish you all good study. See other similar posts at category: Basic Vietnamese

We on social : Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *